جدول زمان بندی و تقویم آموزشی

تقویم اجرایی سیستم آموزشی گویش در سال 1400
شروع ثبت نام شروع ترم پایان ترم
بهار1399/11/301400/01/011400/02/18
اول تابستان1400/02/021400/03/291400/04/22
دوم تابستان1400/04/011400/04/281400/05/17
سوم تابستان1400/05/071400/05/231400/06/26
اول پاییز1400/05/251400/06/031400/07/14
اول پاییزویژه کودکان1400/05/251400/06/031400/08/06
دوم پاییز1400/06/201400/07/191400/09/04
دوم پاییزویژه کودکان1400/07/201400/08/111400/10/14
اول زمستان1400/08/111400/09/091400/10/22
زمستان ویژه کودکان1400/09/051400/10/201400/12/23
دوم زمستان1400/10/011400/10/271400/12/25